e-hvtd v2.0 (9175)

敢死 cảm tử
♦Dũng cảm không sợ chết. ◇Sử Kí : Ư thị Bình Nguyên Quân tòng chi, đắc cảm tử chi sĩ tam thiên nhân , (Bình Nguyên Quân Ngu Khanh liệt truyện ) Nhân đó Bình Nguyên Quân nghe theo, thu phục được ba nghìn dũng sĩ cảm tử.