e-hvtd v2.0 (9175)

敗壞門楣 bại hoại môn mi
♦Làm hư hại tiếng tăm gia đình. ◎Như: hữu liễu giá chủng tác gian phạm khoa đích nhi tử, chân thị bại hoại môn mi , .