e-hvtd v2.0 (9175)

敗俗頽風 bại tục đồi phong
♦Làm cho phong tục bại hoại suy đồi.