e-hvtd v2.0 (9175)

救命 cứu mệnh
♦Giúp cho thoát chết.
♦Tiếng kêu cầu cứu khẩn cấp khi gặp nguy hiểm. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Trương sinh hoảng mang chi trung, dã bất quản thị thập ma nhân, liên hô "Cứu mệnh" , , : (Quyển tam thập lục).