e-hvtd v2.0 (9175)

故有 cố hữu
♦Vốn có từ trước. ◇Hoài Nam Tử : Dụng phi kì hữu, sử phi kì nhân, yến nhiên nhược cố hữu chi , 使, (Chủ thuật ) Dùng người, không bắt buộc đều phải là người (thân tín cũ) của mình, hãy để cho họ được ở yên chỗ như vốn là người (thân tín) của mình từ trước vậy.