e-hvtd v2.0 (9175)

故園 cố viên
♦Cố hương. ◇Quán Hưu : Cố viên li loạn hậu, Thập tải thủy phùng quân , (Hoài thượng phùng cố nhân ).
♦Vườn cũ. ◇Nguyên Chẩn : Thâm phao cố viên lí, Thiểu chủng quý nhân gia , (Cảm thạch lựu nhị thập vận ).