e-hvtd v2.0 (9175)

政見 chính kiến
♦Quan điểm chính trị, ý kiến về chính trị.