e-hvtd v2.0 (9175)

政綱 chính cương
♦Giềng mối thi hành chính sự. ◇Giả Nghị : Thần trung quân minh, thử chi vị chính chi cương dã , (Tân thư , Đại chính hạ ).
♦Cương lĩnh chính trị (của một đảng phái chẳng hạn).