e-hvtd v2.0 (9175)

政治犯 chính trị phạm
♦Người phạm tội làm nguy hại quốc gia (về phương diện tổ chức chính trị). ◇Ba Kim : Lợi Na, nhĩ yếu tri đạo đệ tam sảnh tựu thị mật thám bộ, chuyên môn đối phó chánh trị phạm đích , , (Lợi Na , Đệ thập nhị phong tín ).