e-hvtd v2.0 (9175)

政權 chính quyền
♦Quyền lực thống trị (nói về chính trị). ◇Lão Xá : Dĩ đặc vụ chi trì chính quyền, đẳng ư bả phòng tử kiến trúc tại sa than thượng , (Tứ thế đồng đường , Ngũ thập ) Dùng tình báo đặc vụ để nắm giữ quyền lực, thì cũng như xây lâu đài trên cát.
♦Cơ quan hành chính. ◎Như: địa phương chính quyền cơ quan hành chính địa phương.