e-hvtd v2.0 (9175)

政府 chính phủ
♦Thời Đường, Tống gọi chỗ tể tướng làm việc chính trị hành chính là chính phủ . ◇Tống sử : Kì tại chính phủ, dữ Hàn Kì đồng tâm phụ chính , (Âu Dương Tu truyện ).
♦Cơ quan hành chính tối cao của quốc gia.