e-hvtd v2.0 (9175)

政局 chính cục
♦Cục thế chính trị. ◎Như: chính cục ổn định .