e-hvtd v2.0 (9175)

政客 chính khách
♦Người đầu cơ chính trị, lộng hành quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng. ◇Lão Xá : Tha môn dã dĩ vi Trung Quốc đích đa thiểu thứ cách mệnh đô thị kỉ cá dã tâm đích chính khách môn sái đích bả hí, nhi nhân dân nhất điểm dã một thụ đáo ảnh hưởng , (Tứ thế đồng đường , Ngũ nhất ) Họ (quân Nhật) cũng cho rằng bao nhiêu cuộc cách mạng ở Trung Quốc đều là những trò đùa của một số chính khách đầy tham vọng, và những biến cố đó chẳng có chút gì ảnh hưởng tới dân chúng cả.
♦Người chuyên hoạt động chính trị (tiếng Anh: "politician").