e-hvtd v2.0 (9175)

改換 cải hoán
♦Thay đổi. ◎Như: giá cú thoại bất hảo đổng, tối hảo cải hoán thành lánh nhất cá thuyết pháp , câu này khó hiểu, tốt nhất là nên đổi thành cách nói khác.