e-hvtd v2.0 (9175)

不光 bất quang
♦Không chỉ, chẳng những. ☆Tương tự: bất đan , bất đãn , bất cận , bất chỉ .