e-hvtd v2.0 (9175)

播棄 bá khí
♦Bỏ đi, vứt đi, văng ra. ◇Hoài Nam Tử : Kim phù dã công chi chú khí, kim dũng dược ư lô trung, tất hữu ba dật nhi bá khí giả , , (Thục chân huấn ) Nay khi người thợ đúc nung đúc khí cụ, kim loại nhảy nhót trong lò, tất có chất nóng chảy tràn và văng ra bên ngoài.