e-hvtd v2.0 (9175)

援助 viện trợ
♦Cứu giúp, bang trợ. ◇Cựu Đường Thư : Vương Dung cảm Khuông Uy viện trợ chi huệ, nãi trúc đệ ư Hằng Châu, nghênh Khuông Uy xử chi , , (Chiêu Tông kỉ ) Vương Dung cảm kích cái ơn Khuông Uy cứu giúp, bèn cất nhà ở Hằng Châu, đón Khuông Uy về ở.