e-hvtd v2.0 (9175)

揖遜 ấp tốn
♦Nhường ngôi cho người hiền tài. ☆Tương tự: ấp nhượng , thiện nhượng . ◇Thất quốc Xuân Thu bình thoại : Mộ Đường Ngu chi cao phong, tư ấp tốn ư chánh quyền , (Quyển thượng).
♦Lễ nghi giữa chủ và khách, vái và nhường nhau khi gặp mặt. ☆Tương tự: ấp nhượng . ◇Diệp Thích : Sính sứ vãng lai, thiên tử thân dữ chi ấp tốn ư đình 使, (Ngoại luận nhất ).