e-hvtd v2.0 (9175)

揖讓 ấp nhượng
♦Nhường ngôi cho người hiền tài (như vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn).
♦Vái và nhường. § Lễ tiết ngày xưa giữa chủ và khách khi gặp mặt. ◇Chu Lễ : Tư nghi chưởng cửu nghi chi tân khách tấn tương chi lễ, dĩ chiếu nghi dong, từ lệnh, ấp nhượng chi tiết , , , (Thu quan , Tư nghi ).