e-hvtd v2.0 (9175)

九卿 cửu khanh
♦Chín chức quan to nhà Chu thời xưa: Thiếu Sư , Thiếu Phó , Thiếu Bảo , Trủng Tể , Tư Đồ , Tông Bá , Tư Mã , Tư Khấu , Tư Không .