e-hvtd v2.0 (9175)

接受 tiếp thụ
♦Tiếp nhận. ◎Như: tiếp thụ phỏng vấn .
♦Dung nạp, không cự tuyệt. ◎Như: tiếp thụ ý kiến .