e-hvtd v2.0 (9175)

排陷 bài hãm
♦Hãm hại, sắp đặt để hại người khác.