e-hvtd v2.0 (9175)

掌管 chưởng quản
♦Quản lí, coi sóc, trông nom. ◇Hồng Lâu Mộng : Bỉ hệ Ninh phủ trưởng tôn, hựu hiện tập chức, phàm tộc trung sự tự hữu tha chưởng quản , , (Đệ tứ hồi) Vì là cháu trưởng bên phủ Ninh, hiện đương tập chức, bao nhiêu việc trong họ đều do ông ta trông nom hết.