e-hvtd v2.0 (9175)

按治 án trị
♦Xét hỏi trừng phạt.