e-hvtd v2.0 (9175)

按問 án vấn
♦Xét hỏi, khảo tra. ◇Khang Biền : Nhân tỉ di ngục phủ trung án vấn (Kịch đàm lục , Viên tương tuyết hoán kim huyện lệnh ) Nhân đó sai đưa vào ngục trong phủ xét hỏi.