e-hvtd v2.0 (9175)

拯溺 chửng nịch
♦Cứu người bị đắm chìm. Phiếm chỉ cứu giúp, tế trợ. ◇Hồng Lâu Mộng : Lễ hiền hạ sĩ, chửng nịch cứu nguy, đại hữu tổ phong , , (Đệ tam hồi) Kính trọng hiền sĩ, cứu giúp người trong cảnh khó khăn, có phong độ của tổ tiên ngày trước.