e-hvtd v2.0 (9175)

拜命 bái mệnh
♦Thụ mệnh, bái quan nhậm chức.
♦Khiêm xưng không biết hoàn thành sứ mệnh giao phó.