e-hvtd v2.0 (9175)

招怨 chiêu oán
♦Rước lấy oán hận hoặc bất mãn. ☆Tương tự: chiêu cừu .