e-hvtd v2.0 (9175)

拙妻 chuyết thê
♦Người vợ vụng về của mình (lời nói khiêm). ☆Tương tự: chuyết kinh .