e-hvtd v2.0 (9175)

拘管 câu quản
♦Câu thúc quản chế. ◇Dụ thế minh ngôn : Ngô Sơn tại gia thì, bị phụ mẫu câu quản đắc khẩn, bất dong tha nhàn tẩu , , (Quyển tam, Tân kiều thị Hàn Ngũ mại xuân tình ).