e-hvtd v2.0 (9175)

拘留 câu lưu
♦Bắt giữ. ◇Hán Thư : Hung Nô nhân mỗi lai hàng Hán, Thiền Vu diệc triếp câu lưu Hán sứ dĩ tương báo phục , 使 (Hung nô truyện hạ , Tán ).
♦Giam giữ tạm thời (pháp luật).