e-hvtd v2.0 (9175)

拔萃 bạt tụy
♦Hình dung tài năng xuất chúng. § Xem xuất loại bạt tụy .