e-hvtd v2.0 (9175)

主觀 chủ quan
♦Phán đoán sự việc căn cứ theo nhận thức của riêng của mình, không cần phù hợp với trạng huống thật tế. ★Tương phản: khách quan .