e-hvtd v2.0 (9175)

抱殘守缺 bão tàn thủ khuyết
♦Ôm giữ sự vật hoặc tư tưởng xưa cũ, không biết cải tiến biến thông. ◇Giang Phiên : Khởi nhược bão tàn thủ khuyết chi tục nho, tầm chương trích cú chi thế sĩ dã tai? , ? (Hán học sư thừa kí , Cố Viêm Vũ ).