e-hvtd v2.0 (9175)

抱柱信 bão trụ tín
♦Tương truyền ngày xưa, có chàng họ , hẹn gặp với người con gái ở dưới cầu. Nước thủy triều dâng, người hẹn chưa đến, Vĩ sinh vẫn giữ lời, ôm cột mà chết (Xem Trang Tử , thiên Đạo Chích ). Sau tỉ dụ sự giữ vững lời hẹn ước. ◇Lí Bạch : Thường tồn bão trụ tín, Khởi thướng Vọng phu đài , (Trường Can hành ) Thiếp mãi còn giữ vững lời hẹn như Vĩ sinh ôm cột ngày xưa, Có bao giờ nghĩ rằng có ngày phải lên đài Vọng phu.