e-hvtd v2.0 (9175)

不信 bất tín
♦Không tin, không cho là thật. ◇Luận Ngữ : Tuy viết bất yếu quân, ngô bất tín dã , (Hiến vấn ) (Ông ta) tuy nói là không yêu sách vua, ta không tin đâu.
♦Không thành thật. ◇Luận Ngữ : Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ? : : ? ? ? (Học nhi ) Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
♦Chẳng lẽ, lẽ đâu. § Cũng như nói nan đạo . ◇Thủy hử truyện : Hồ thuyết! Giá đẳng nhất cá đại khứ xứ, bất tín một trai lương? . , (Đệ tam hồi) Nói láo! Chẳng lẽ một cái chùa lớn như vầy mà không có hột gạo ăn?