e-hvtd v2.0 (9175)

批評 phê bình
♦Bình luận phải trái tốt xấu. ◇Hồng Lâu Mộng : Thiên hạ san thủy đa trước ni, nhĩ na lí tri đạo giá ta. Đẳng ngã thuyết hoàn liễu, nhĩ tái phê bình , . , (Đệ thập cửu hồi) Thiên hạ núi sông rất nhiều, em biết thế nào hết được. Để tôi nói xong đã sẽ luận đúng sai.
♦Phân tích, so sánh, đánh giá (nói về tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật).