e-hvtd v2.0 (9175)

手字 thủ tự
♦Chữ chính mình viết bằng tay. ◇Lưu Quân Tích : Hiếu Tiên, giá cá thị nhĩ đích thủ tự ma? , ? (Lai sanh trái , Tiết tử ).