e-hvtd v2.0 (9175)

戰雲 chiến vân
♦Hình dung khí tượng chiến tranh. ◇Tiêu Can : Chiến vân dĩ kinh tại Âu Châu thượng không di mạn (Vị đái địa đồ đích lữ nhân ).
♦Chỉ chiến tranh. ◇Khang Hữu Vi : Ấn Độ tự thượng cổ Nhật Vương, Nguyệt Vương tương tranh thiên tải, chiến vân dĩ thảm , , (Đại đồng thư , Ất bộ đệ nhất chương ).