e-hvtd v2.0 (9175)

戰袍 chiến bào
♦Áo dài (trường y ) lính chiến mặc. Cũng phiếm chỉ quân y quần áo quân đội. ◇Nho lâm ngoại sử : Lão hòa thượng cận tiền khán na thiếu niên thì, đầu đái vũ cân, thân xuyên ngẫu sắc chiến bào, bạch tịnh diện bì, sanh đắc thập phân mĩ mạo , , 穿, , (Đệ tam thập cửu hồi).