e-hvtd v2.0 (9175)

戰術 chiến thuật
♦Sách lược, phương pháp tác chiến. ◇Tống Thư : Tịnh hữu hiền tài giảo toán, diệu thức binh quyền, thâm thông chiến thuật , , (Tác lỗ truyện luận ).
♦Tỉ dụ phương pháp sử dụng trong cuộc đấu tranh hoặc trong hành động làm việc.