e-hvtd v2.0 (9175)

戰色 chiến sắc
♦Vẻ mặt cung kính sợ sệt. ◇Luận Ngữ : Bột như chiến sắc, túc súc súc, như hữu tuần , , (Hương đảng ) Biến sắc mặt như cung kính sợ sệt, chân rón rén bước như noi theo vật gì.
♦Vẻ sắc không khí chiến tranh. ◇Dương Thừa : Vân hà hữu chiến sắc (Giáp Tí tuế thư sự ) Mây và ráng mang vẻ sắc chiến tranh.