e-hvtd v2.0 (9175)

戰線 chiến tuyến
♦Dải đất tiếp giáp hai quân đội giao chiến.
♦Về chính trị, chỉ một giai cấp hoặc liên hợp của một giới quần chúng. ◎Như: tha môn tổ thành liên hợp chiến tuyến dĩ để chế bãi công .