e-hvtd v2.0 (9175)

戰略 chiến lược
♦Mưu lược tác chiến. ◇Cao Thích : Đương thì vô chiến lược, Thử địa tức biên thú , (Tự Kì thiệp Hoàng Hà đồ trung tác ).
♦Kế hoạch và sách lược chỉ đạo toàn cục.