e-hvtd v2.0 (9175)

戰栗 chiến lật
♦Run lập cập (vì lạnh hoặc kích động). § Cũng viết là chiến lật . ◇Chiến quốc sách : Tương Vương văn chi, nhan sắc biến tác, thân thể chiến lật , , (Sở sách tứ ).