e-hvtd v2.0 (9175)

戰時 chiến thì
♦Thời kì chiến tranh. ★Tương phản: bình thì .