e-hvtd v2.0 (9175)

戰役 chiến dịch
♦Kế hoạch tác chiến nhắm đạt được mục tiêu chiến lược theo chiều hướng và trong thời hạn nhất định.