e-hvtd v2.0 (9175)

戰將 chiến tướng
♦Tướng lĩnh thiện chiến. ◇Hậu Hán Thư : Quang Vũ vọng nhi thán viết: Chiến tướng tận như thị, khởi hữu ưu tai! : , (Trần Tuấn truyện ).
♦Cũng phiếm chỉ người tài cán, đắc lực. ◇Đỗ Bằng Trình : Một hữu nhĩ ma giá nhất viên chiến tướng, liệu nhĩ kim nhật dã hạ bất liễu đài , (Diên An nhân ).