e-hvtd v2.0 (9175)

戰地 chiến địa
♦Chỗ đất diễn ra chiến tranh. ◇Dương Ngưng : Quân hướng cổ Doanh Châu, Biên phong chiến địa sầu , (Tống khách đông quy ).