e-hvtd v2.0 (9175)

戰史 chiến sử
♦Sách chép việc chiến tranh.